Heroes of Tomorrow

Med målet att ta idrotten in i nya områden genomförde SOK projektet Heroes of Tomorrow under 2015-2017.

Heroes of Tomorrow vill inspirera och engagera unga att våga drömma. Att skapa ett genuint engagemang från unga ledartalanger att hitta nya sätt att utveckla idrotten och sprida OS-andan på individuell såväl som nationell nivå. Heroes of Tomorrow vill också hitta talangreserven, av ledare och aktiva som vill och kan ta sig från Sverige till de Olympiska spelen. Att öppna möjligheter för alla kulturella grupper, oavsett bakgrund och ekonomiska möjligheter.

Idag når inte idrotten ut till alla områden i Sverige. Den stora talangreserven finns där många unga och unga ledare inte har en naturlig, enkel kontakt med idrotten både för prestation och ledarskap. Där skulle idrotten som utvecklingskraft skulle kunna betyda mycket socialt och kulturellt. SOK hoppas att fler unga får möjlighet att hitta sin väg inom idrotten, dels som utövare men kanske än viktigare som ledare och ambassadörer för den olympiska andan.

I Heroes of Tomorrow 2015-2017 rekryterades tjejer och killar mellan 18-25 år som ledare för att inspirera och hjälpa ungdomar i åldrarna 13-15 år att utvecklas med idrott som plattform och utmana sig att prova någonting nytt. Killar och tjejer som ville testa sina fysiska egenskaper i till exempel snabbhet, smidighet och styrka i Sveriges Olympiska kommittés fysprofil som används för att testa våra Olympier. Med stöd från Sveriges Olympiska kommitté och ledare jobbade man sedan under ett antal veckor med aktiviteter, både på individ- och lagnivå för att förbättra sina fysiska egenskaper.

SOK samarbetar med Postkodlotteriet

Syftet med projektet:

 • Skapa exempel på nya sätt att organisera idrott som tar vara på de ungas kreativitet
 • Hitta och stötta unga ledartalanger
 • Få fler unga att testa och upptäcka sin idrott bland OS alla grenar
 • Ge riktning och sammanhang och slå bryggor mellan olika stadsdelar och grupper.
 • Skapa ett bredare intresse för OS i Sverige

Under hösten 2015 genomfördes en pilot av Heroes of Tomorrow på tre orter - Skärholmen, Täby och Västra Frölunda. Heroes of Tomorrow startades sedan upp igen på nio olika orter och löpte udner hösten 2016 och avslutades 2017.

Se filmen om Heroes of Tomorrow här:

Information om projektet finns på : facebook.com/heroesoftomorrow.nu Länk till annan webbplats.

Så här gick det

Med Heroes of Tomorrow har vi provat nya, innovativa sätt att organisera idrotten, framförallt i områden där idrotten inte är så stark, för att göra det möjligt för fler att testa och upptäcka OS alla grenar. Unga ledare, 18-25 år, har rekryterats för att samla lokala lag med ungdomar, 13-16 år, för att gemensamt träna, prova olika idrotter och lära sig nya saker. Projektet har varit innovativt och tagit vara på de unga ledarnas idéer kring hur och med vad de vill jobba med sina lag.

Heroes of Tomorrow startade med kontakt med många olika intressenter, både kommuner, distriktsidrottsförbund, olika organisationer inom civilsamhället etc. Sedan rekryterades ledare till de olika orter som projektet skulle genomföras på. Ledarutbildning skedde för de rekryterade ledarna.

Rekrytering till de lokala lagen skedde exempelvis genom annonsering, skolbesök, besök hos idrottsföreningar och på det turnéstopp där deltagarna testade sina fysiska förmågor.

Efter första turnéstoppet följde en mellanperiod, ca två-tre månader, då lagen samlades minst en gång per vecka för att under ledning av sina unga ledare träffas, träna gemensamt, prova olika idrotter tillsammans med olika lokala idrottsföreningar och få ta del av kunskap inom olika områden kopplade till idrott och träning. Under mellanperioden fick deltagarna tillgång till en digital hemvist, där de bland annat kunde ta del av digitala utmaningar. Sedan skedde ett andra turnéstopp då deltagarna återigen fick möjlighet att testa sina fysiska förmågor för att se hur dessa hade utvecklats av de gemensamma träningarna, aktiviteterna och av genomförandet av de digitala utmaningarna.

Vid andra omgången av Heroes of Tomorrow under hösten/ vintern 2016 samlade deltagarna under mellanperiodens gång ihop poäng genom att delta i lagträffar, genomföra digitala utmaningarna och genom att förbättra sina resultat på de tester som genomfördes vid turnéstopp två. Om deltagarna hade samlat ihop ett visst antal poäng kvalificerade de sig till Youth Olympic Camp som genomfördes som avslutning på projektet på Bosön 11-12 februari 2017. Där fick deltagarna och samtliga ledare ta del av ett gediget program med olympisk inspiration, träning, kunskapsinhämtning inom kost och prestationspsykologi samt stor gemenskap.

Ungdomarna har i projektet mötts med idrotten som den gemensamma nämnaren. De kommer från olika bakgrund och skolor, är av olika kön och ålder, utövar olika idrotter, eller har ännu inte hittat in i idrotten. Heroes of Tomorrow har blivit en mötesplats och en utvecklingsarena och de lokala lagen har byggts med de olympiska värderingarna respekt, vänskap och strävan efter utveckling som grund.

 • Heroes of Tomorrow-lag på 12 orter
 • 300 ungdomar i Heroes of Tomorrow-lag
 • 550 ungdomar i kontakt med projektet
 • 33 ledare har identifierats och utbildats inom ramen för projektet. 29 av dessa har funnits med under hela projektet och flera har fortsatt att verka i Heroes of Tomorrows anda efter projektets avslut.
 • 46 deltagare och 14 ledare till Youth Olympic Camp i februari 2017
 • Under projektet har deltagarna fått möjlighet att prova många olika idrottsgrenar tillsammans med sitt Heroes of Tomorrow-lag, bland annat fäktning, brottning och boxning.
 • Färre ungdomar än förväntat har deltagit aktivt i projektet. Dock har spridning i bland annat sociala medier gjort det möjligt för fler att få kännedom om projektet. För deltagarna och ledarna i projektet har definitivt ett större intresse skapats för OS och SOK:s arbete i Sverige. Innan projektet startade visste 43% av ledarna inget eller mycket lite om SOK och dess arbete. Vid projektets slut kände 80% av ledarna väl och mycket väl till vad SOK som organisation gör.
 • 1100 följare på Facebook
 • 161 följare på Instagram
 • 14 publicerade artiklar i exempelvis Dagens Nyheter och Sörmlands Nyheter
 • 73 000 visningar av enskild marknadsföringsfilm på Facebook.
 • 35 000 visningar i snitt för marknadsföringsfilmer

Innovationskraften i projektet har varit stor, exempelvis i Sundsvall skapade en av ledarna ett Heroes of Tomorrow-lag på Elevens val i skolan. Ledarens upplevelse var att skolans elever inspirerade och triggade varandra mer än Heroes of Tomorrow-laget som träffades på kvällstid. Detta tror han främst beror på att eleverna i skolan möter varandra varje dag och inspirerar och triggar varandra i allt de gör. Ledarens upplevelse var också att man missar många talanger som finns i skolan men som inte har möjlighet att vara med utanför skoltid då andra idrotter tar upp deras tid.

Under projektets gång har det kommit förfrågningar kring fortsättning av aktiviteter på de olika orterna. Det har funnits stor vilja hos ledarna och deltagarna som varit med hela vägen i projektet att fortsätta att jobba på liknande sätt på sin ort efter projektet.

Efter piloten startades ett projekt lokalt i Skärholmen, ”Inspired by Heroes of Tomorrow” där ledare från Heroes of Tomorrow jobbade vidare med ett ungdomsprojekt efter projekt-tiden med fokus på att utveckla ungdomarna genom och inom idrotten.

Utöver Elevens val har laget i Sundsvall fortsatt träna efter Youth Olympic Camp. Ledarna sökte lokstöd genom bågskytteklubben i Sundsvall och skapade på så sätt möjlighet att få tillgång till lokaler och därmed kunna fortsätta att träffas och träna tillsammans.

En av ledarna från piloten har med inspiration från Heroes of Tomorrow startat upp ett projekt för att skapa bryggor mellan olika stadsdelar i Botkyrka kommun. Detta kommer i ett första steg att mynna ut i en triathlontävling i augusti 2017.

Dessa exempel visar på hur projektet kan få långsiktiga effekter, även om vi inte har nått ut till den mängd ungdomar som vi hade hoppats på inom ramen för projektet.

Frågor kring projektet kan ställas till: info@sok.se