SOK:s policy för hantering av personuppgifter

SOK behandlar en del personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Här kan du läsa hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Sveriges Olympiska Kommitté, organisationsnummer 802002-5667, Sofiatornet, Olympiastadion, 114 33 Stockholm, (nedan kallad SOK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för SOK:s verksamhet. Information om hur du kontaktar oss finner du nedan.

OS-bolaget SOKSthlOS, organisationsnummer 556952-8069, innefattas av samma personuppgiftspolicy.

SOK har till uppgift att främja och värna den olympiska rörelsen i Sverige i enlighet med bestämmelserna i Internationella Olympiska Kommitténs stadgar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att SOK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Personuppgifter behandlas vid:

Administration av deltagare i samband med Olympiska spel

Inför ett kommande spel tas en flera personuppgifter in som är nödvändiga för att kunna anmäla en deltagare till OS. Det rör sig om namn- och kontaktuppgifter, uppgifter om idrottsgren, kvalresultat, uppgifter om dina digitala kommunikationskanaler och foto men även känsliga uppgifter såsom pass- och visumrelaterade uppgifter och säkerhetsinformation som kontaktuppgifter till närmast anhörig. Känsliga uppgifter har endast ett begränsat antal personer tillgång till.

Administration av deltagare i samband med interna aktiviteter

Vid andra aktiviteter som arrangeras av SOK såsom utbildningar och marknadsaktiviteter behandlas flera personuppgifter för att bland annat hantera anmälningar och kommunikation.

Idrottsutveckling genom SOK:s stödsystem

SOK behandlar personuppgifter i samband med prestationsutvecklingsarbete för aktiva inom Topp och Talang och andra idrottssatsningar. Det handlar främst om kontaktuppgifter och idrottsuppgifter men även en del känsliga uppgifter inom det specifika området. Känsliga medicinska uppgifter hanteras i journalsystem. Testresultat hanteras i ett specifikt system med inloggningsförfarande.

Publicering av material på hemsida och sociala medier

SOK publicerar en del personuppgifter på hemsida och sociala medier då SOK har som huvuduppgift att värna om Sveriges olympiska historia. Olympier och deltagare i Topp och Talang förekommer med namn, födelsedatum och ort, ev. dödsdatum och ort, idrottsklubb, bilder och resultat från mästerskap. Personuppgifter på andra personer som har koppling till olympiska sammanhang i Sverige kan också förekomma. Deltagare i Topp- och Talang gallras två gånger per år vid in- och uttag i stödprogrammet medan olympier som deltagit på OS kvarstår på hemsidan.

När du använder våra digitala tjänster

På vår hemsida kan du prenumerera på våra nyheter och pressmeddelanden. Skapar du en sådan prenumeration så sparar vi din e-postadress. Du kan själv och närsomhelst avsluta prenumerationen via denna här länken: Avsluta eller förändra prenumeration Länk till annan webbplats.

När du avslutar en prenumeration raderas dina personuppgifter från registret.

På SOK:s app OlympiaAppen kan du skapa en personlig inloggning. Kontot sparar ditt namn och e-postadress.

Administration av personuppgifter för anställda

SOK behandlar nödvändiga personuppgifter för att fullgöra avtal gentemot sina anställda. Uppgifterna hanteras främst i löne- och bokföringssystem.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vid anmälan av den svenska truppen till ett olympiskt spel eller annat spel arrangerat av den olympiska familjen kommer personuppgifter delas med tävlingsarrangör i tredje land och olympisk organisation (EOK/IOK) för statistik och historiska syften. Vid dessa tillfällen kommer du informeras särskilt om detta.

Personuppgifter som hanteras för övrig verksamhet inom SOK kommer som utgångspunkt inte att överföras till tredje land och kommer inte heller att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Nedan finns en sammanställning av den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom SOK:s verksamhet.

 • Administration av deltagare i samband med Olympiska spel: Avtal
 • Administration av deltagare i samband med interna aktiviteter: Avtal eller samtycke
 • Idrottsutveckling genom SOK:s stödsystem: Avtal eller samtycke
 • Administration om anställda: Avtal, samtycke eller rättslig förpliktelse
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier: Avtal eller allmänt intresse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SOK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som finns i våra register, exempelvis som olympier eller deltagare i Topp och Talang har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina personuppgifter. SOK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta SOK för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende SOK:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om SOK:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss på info@sok.se.

SOK:s personuppgiftspolicy är ett levande dokument. Den senaste uppdateringen gjordes den 2020-10-12.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper