SOK:s hållbarhetsansvar ur tre vinklar

Hållbarhetsarbetet innebär ansvarstagande inom tre huvudområden – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. SOK ska säkra sin finansiella ställning för att trygga verksamheten långsiktigt. Stödprogram till aktiva och förbund samt OS och dess förberedelser ska alltid prioriteras och utformas effektivt. Verksamheten ska präglas av god ordning, kostnadskontroll och säkrande av varumärkets värde.

Ekonomiskt ansvar

SOK:s verksamhet finansieras genom partnerintäkter och statligt stöd, samt övriga intäkter. Väsentligt är att bygga långsiktiga, förtroendefulla och goda relationer med samarbetspartners. SOK ska arbeta för att hela kostnaden för OS-uppdraget täcks av statligt stöd.

SOK tar korruption på mycket stort allvar och åtar sig att upprätthålla högsta standard för professionellt och etiskt uppförande. Våra definitioner och riktlinjer för att förhindra korruption finns reglerat i SOK:s uppförandekod Pdf, 91.4 kB, öppnas i nytt fönster. som samtliga förtroendevalda och anställda ska signera. Koden biläggs även i SOK:s leverantörs- och samarbetsavtal.

Ekonomiska nyckeltal

  1. SOK:s egna kapital ska, minst, uppgå till 30 mkr efter varje avslutad vinter-olympiad.
  2. Administrationskostnaderna / totala intäkterna ska inte överstiga 25%. Om så sker ska en förklaring till överskridandet samt en plan för hur detta kommer att åtgärdas lämnas.
  3. Ändamålskostnader / totala intäkter ska inte understiga 75%. Om så sker ska en förklaring till underskridandet samt en plan för hur detta kommer att åtgärdas lämnas.

Socialt ansvar

SOK ska främja de olympiska värderingarna om vänskap, respekt och strävan mot excellens. Verksamheten ska alltid ta fasta på alla människors lika värde och en strävan för global och nationell samverkan. SOK ska verka mot alla former av diskriminering.

Utvalda aktiva från olika idrotter ska få möjlighet till full idrottslig satsning med sikte på världstopp oavsett deras befintliga resurser. Stödprogrammet ska vara behovsstyrt och skräddarsytt utifrån aktuellt utvecklingsläge hos idrotten och den aktive.

SOK:s arbetsklimat, både internt och externt, ska präglas av gott samarbete, stark laganda och positiv energi. SOK ska erbjuda en utvecklingsinriktad, hälsosam och säker arbetsmiljö. Arbetsförhållandena ska präglas av respekt för den enskilda medarbetaren, goda arbetsvillkor och jämställdhet.

Miljömässigt ansvar

SOK ska genom ett hållbart agerande värna om miljön, såväl globalt som lokalt, med tanke på nuvarande och kommande generationer.

Verksamheten ska i största möjliga omfattning begränsa negativ miljö och klimatmässig påverkan. SOK ska följa lagar och regler, samt använda hållbart ansvarsfulla produkter, tjänster och resor. Samma förväntan ska ställas på OSF, sponsorer, samarbetspartners och leverantörer.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper