SOK:s ordförande Mats Årjes och mötesordförande Margareta Israelsson under SOK:s 107:e årsmöte, som blev det första digitala. Foto: SOK.

Publicerad 28 september 2020

SOK:s 107:e årsmöte

- det första digitala

Sveriges Olympiska Kommitté höll sitt 107:e årsmöte under måndagskvällen. Årsmötet var flyttat från april till september på grund av covid-19 och hölls för första gången i historien i digital form.
SOK:s ekonomi är trots pandemin fortfarande god.
- Vi gav ut 60 miljoner till idrotten i våra stödprogram som Topp och Talang under 2019. Vi ser ut att kunna öka den summan till upp emot 80 miljoner under 2020, säger SOK:s ordförande Mats Årjes.

SOK:s årsmöte skulle ha hållits den 27 april, men hölls nu i stället den 28 september - och för första gången på 107 år i digital form. Mötesordförande Margareta Israelsson, tidigare ordförande i Parasportförbundet, höll ordning via datorn och såg till att alla tittade in i rätt kamera.

De 41 olympiska specialförbunden och två representanter från Aktivas Kommitté slog fast en verksamhetsinriktning för de kommande åren, med en vision om starka OS-trupper i många olika idrotter och med en långsiktig kapacitet för 20 medaljer.

SOK ska ha ett förstärkt fokus på att få ut de olympiska värderingarna och ska bidra till att bygga en bättre värld genom idrott samt lägga ännu mer kraft på hållbarhetsarbete.

OS i Tokyo under 2021

Gunilla Lindberg redogjorde för en internationell utblick med fokus på spelen i Tokyo, som ska invigas den 23 juli 2021.

- Vi arbetar alla för att spelen i Tokyo ska bli av nästa år och gör det i nära samarbete med världshälsoorganisationen WHO. Alla signaler vi får tyder på att det blir spel under 2021. Sedan kommer nog spelen att hållas i en modifierad form där hälsofrågorna står högsta på agendan, säger SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg.

Långsiktiga samarbeten

SOK kan, med starkt stöd från nya huvudpartners som Svenska Spel och UNIQLO, fortsatt erbjuda bästa möjliga förberedelser för aktiva inför spelen i Tokyo 2021 och Peking 2022. Under 2020 ser summan av stödet till idrottsutveckling ut att öka från 60 miljoner kronor till uppe mot 80 miljoner kronor.

- Det görs möjligt av att vi har många bra och långsiktiga samarbeten med våra partners, summerade SOK:s ordförande Mats Årjes.

Verksamhetsinriktning 2020 och 2021

Verksamhetsinriktning som fastslogs av årsmötet innehöll följande punkter:

 • SOK ska alltid genomföra verksamheten och handla i enligt med de olympiska värderingarna i andan av vänskap,
  respekt för andra och strävan mot excellens. Verksamheten ska präglas av fair play, jämställdhet, mångfald och
  hållbarhet samt inspiration till att utmana sina gränser och nå sin fulla potential.
 • SOK ska vara och ses som en hållbar organisation. SOK:s verksamhet, arbete och ledning ska präglas av hållbarhet
  och god styrning. SOK ska ha riktlinjer och genomföra verksamheten med beaktande av transparens, demokratiska
  processer, internt ansvar och kontroll samt samhällsansvar. SOK ska regelbundet utvärdera sin verksamhet och
  styrning för att söka förbättra dessa områden.
 • SOK ska kontinuerligt kommunicera de olympiska värderingarna. Aktiviteter för unga som OS i skolan, Olympic Day
  och andra projekt är viktiga delar i detta. Fler ska på olika sätt inspireras och göras delaktiga i det olympiska.
  Olympierna ska konsekvent användas som förebilder.
 • Bra genomförande av det svenska deltagandet i OS är SOK:s prioriterade uppdrag. Svenska Olympier ska få de
  förutsättningar och förberedelser som behövs för topprestation vid OS. Detta kräver fortsatt satsning på bra
  förberedelser, kvalitet och anpassning till olika behov.
 • Det långsiktiga målet är att svensk Olympisk idrott ska utveckla kapacitet för att kunna vinna 20 medaljer vid OS,
  både sommar och vinter, år 2028 respektive 2026. Konkreta mål ska sättas och uttalas inför varje OS.
 • SOK ska bidra till att det går att nå världstoppen oavsett idrott och vinna medaljer i många idrotter. Topp- och
  Talangstödet är behovsinriktat och skräddarsytt. Stödet behöver succesivt stärkas, utvärderas och utvecklas.
 • Målet är att fler aktiva och lag ska få möjlighet att satsa fullt för att nå och hålla sig i absoluta världstoppen.
  Långsiktiga och nya offensiva olympiska satsningar på nästa våg av talanger inom OSF, både sommar och vinter, ska
  ges utökat stöd av SOK under perioden 2020-23. Detta ska bidra till att rekryteringen breddas för utbyggnad av Topp
  och Talanggruppen. Antalet aktiva ska utökas, utifrån långsiktiga mål och bibehållen individuell kravnivå.
 • Insatserna för prestationsutveckling ska stärkas liksom kopplingarna till FoU. Resursteamet ska kontinuerligt överföra
  nytt kunnande, verktyg och erfarenheter mellan idrotter samt till tränare och resurspersoner för Topp- och
  Talanggruppens aktiva. En utökad satsning på stöd till och utveckling av tränare genomförs from 2019, denna ska bli
  än mer offensiv from 2021, bland annat avseende kvinnliga tränare. SOK:s egen organisation ska ha en internationell
  nivå och internationellt perspektiv. Nya samarbeten ska sökas, bland annat med akademin, för utökade resurser och
  ökad tillgång till specialistkompetens för den idrottsliga verksamheten och utveckling.
 • Topp och Talangstödets omfattning och utbyggnad kräver att intäkterna från marknadsföringen av de Olympiska
  rättigheterna uppgår till i snitt 90 mkr per år tom 2023. Målet är att bibehålla bra långsiktiga samspel med nuvarande
  partners och att utveckla nya kommersiella partnerskap.
 • Därutöver ska alternativa intäktskällor utvecklas, som nya typer av kommersiella projekt liksom försäljning av tjänster
  och varor samt insamlingar. Intäkterna ska användas till förstärkning av Topp- och Talangstödet, tränarutveckling och
  till utökat arbete med idrotternas prestationsutveckling liksom till genomförande av aktiviteter för unga som inspirerar
  och synliggör viktiga olympiska värderingar.
 • Framgång förutsätter ett tätt samarbete mellan SOK och OSF. I all kommunikation ska tydliggöras att satsningarna
  inom Topp- och Talangstödet och arbetet inför OS är gemensamma projekt. Den kontinuerliga dialogen mellan SOK
  och OSF ska på alla nivåer präglas av den insikten samt i samspelet ha en konstruktiv anda med sikte på utveckling.
  Samarbetsprojekt för utökning av ekonomiska resurser för bägge parter ska prövas i större omfattning.
 • Samspelet med RF och Parasporten är viktigt och ska inriktas på tydliga roller, kompletterande insatser och bra
  samordnad helhet. Samspelet och samarbete ska skapa bra effektivitet och ökade resurser i arbetet med ett
  samordnat och utvecklat elitidrottsstöd, ökat internationellt inflytande, fler internationella evenemang och med
  kommande OS-kampanjer.
 • SOK ska genomföra ett starkare och kontinuerligt långsiktigt politiskt och relationellt arbete, både nationellt och
  internationellt. För att bygga nya partnerskap behöver de värderingar och den verksamhet som SOK driver exponeras
  mer. SOK ska i större omfattning kommunicera och söka olika samarbeten med såväl offentlig, civil och privat sektor.
  SOK ska profilera organisationen starkare samt bredda och utöka partnerskap för ökad resursanskaffning och
  starkare inflytande i för Olympisk idrott viktiga frågor.
 • Värdet av, och attraktionskraften i, större evenemang som ett vinter-OS är stort. Att söka vinter-OS och Paralympics
  2026 var ett värdefullt beslut, en stor och positiv möjlighet som också gav flera värden, såsom ökad synlighet samt
  nya kontakter och partners. SOK ska vara öppna för möjligheten att i samverkan med de olympiska specialförbunden,
  Parasport och RF söka internationella olympiska evenemang även framledes.
 • Det internationella arbetet ska fortsatt inriktas på att bygga en stark position för svensk olympisk idrott, stärka de
  nationella olympiska kommittéernas inflytande samt bidra till att de olympiska värderingarna och hållbarhetsfrågorna
  är i fokus. Mot den bakgrunden ska SOK utöka kommunikationen och utbytet inom den internationella olympiska
  rörelsen. SOK ska tillsammans med RF, Parasport och de olympiska specialförbunden verka för att svensk idrott tar
  mer plats inom internationell idrott med representation i styrelser och kommittéer.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper