Publicerad 5 juli 2024

IOK bekräftar SOK:s uttagningsregler

Internationella Olympiska Kommittén (IOK) bekräftar att SOK och andra nationella olympiska kommittéer har full rätt att välja vilka idrottare som ska delta i OS.

Den 8 juli spikas definitivt den svenska OS-truppen som i dagsläget består av 117 aktiva från 19 olika idrotter. I samband med de senaste uttagningarna har frågor uppkommit gällande nationella uttagningsregler och SOK:s uppdrag i förhållande till den olympiska chartern.

IOK bekräftar nu i ett mejl SOK:s ansvar gällande OS-deltagande:

”Uppdraget är SOK:s i enlighet med regel 27 i den olympiska chartern, som säger att de nationella olympiska kommittéerna har exklusiv rätt för representation från deras respektive länder i Olympiska Spel och i regionala, kontinentala eller globala idrottstävlingarna som står under IOK:s beskydd”.

Det skriver IOK-direktören Lenny Abbey, med ansvar för kontakt med nationella olympiska kommittéer.

- IOK bekräftar att ansvaret för OS-uttagningarna ligger tydligt hos SOK och att SOK är ytterst ansvarig för selektionen av lag och aktiva i enlighet med den Olympiska Chartern. IOK uppger också att nationella olympiska kommittéer och nationella förbund kan fastslå uttagningskriterier som är mer strikta jämfört med de lägsta internationella kvalnivåerna, säger SOK:s truppchef Peter Reinebo.

Enligt IOK:s stadgar 27.3 (sidan 61) har nationella olympiska kommittéer exklusiv rätt att välja vilka idrottare som skickas till OS. Det är vanligt förekommande i hela världen att de nationella olympiska kommittéerna utnyttjar denna rättighet. Det mest kända exemplet är de amerikanska uttagningarna i friidrott, där en tävlingsdag avgör hela uttagningen. Men även länder som Nederländerna och Norge har liknande system som i Sverige.

IOK pekar också på sitt förklarande regelverk i stadgarna (bye-law 27/28 2.1) där det står att nationella olympiska kommittéer beslutar om vilka idrottare som anmäls efter att ha blivit nominerade av respektive specialförbund.

Sveriges Olympiska Kommitté är en medlemstyrd och demokratisk organisation som består av de 38 olympiska specialförbunden (OSF). Uttagningskriterier för deltagande i OS bestäms gemensamt av förbunden. På SOK:s årsmöte i april 2023 beslutade förbunden att förändra kriterierna för att delta i OS, grundkriteriet ändrades från topp-8 till topp-12 både för lag och individer. Vad som motsvarar topp-12-resultat i högsta internationella konkurrens i aktuell idrott tas fram och dokumenteras i samarbete med respektive idrott/förbundskapten. Framtidskriteriet finns för unga löftesrika aktiva som ligger nära, men inte nått upp till, grundkriteriet.

Fakta om regelverket

SOK:s regler för uttagning till OS
1. Inledning och gemensamma regler
1.1) Uttagningar till OS ska ha medaljer till svenska OS-truppen som mål. Reglerna för
uttagning av aktiva ska ge alla idrottare och OSF en likvärdig nivå för kvalificering,
oavsett de olika internationella kvalreglerna.
1.2) SOK beslutar om OS-uttagning i ett professionellt och nära samarbete mellan OSF:s
och SOK:s sportsligt ansvariga. Senast 10 månader före OS ska grenvisa kvalitetskrav
och tidsplaner för uttagning fastställas och dokumenteras. Snarast därefter ska aktuella
aktiva och ledare få tydlig information om uttagningskriterierna och dess tillämpning i
respektive idrott/gren.
1.3) Uttagningsprocessen ska ge möjlighet till fokusering på OS-prestationen och bra
förberedelser. Strävan ska därför vara så tidiga uttagningar som möjligt men med
möjlighet för aktiva att göra uttagningsgrundande resultat sent i uttagningsprocessen.
1.4) Av IOK fastlagda internationella kval- eller kvoteringsregler måste klaras för att en aktiv
eller ett lag ska kunna tas ut av SOK, men innebär i sig inte klartecken för deltagande i
OS. SOK kan göra uttagning innan internationellt kval är genomfört med villkoret att detta
kval senare klaras.

2. Kriterier för uttagning av aktiva – individuell OS-deltagare
2.1) Grundkriteriet: Uttagen aktiv ska ha uppnått resultat och visat sådan form att hen
bedöms kunna konkurrera om minst tolfte platsen på OS. Grundkriteriet ska uppnås i högsta
internationella konkurrens med olympisk räkning, dvs. med beaktande av det antal aktiva per
nation som reglerna medger för OS-deltagande.
2.2) Framtidskriteriet: SOK kan ta ut OS-deltagare, som inte uppfyller grundkriteriet, men
som gemensamt av de sportsligt ansvariga i OSF och SOK bedöms vara en löftesrik
deltagare till nästkommande OS. OS-deltagandet ska bedömas vara en bra lärdom för den
aktive och en bra investering inför kommande OS med sikte på medaljnivå. Den aktive måste
dock ha bedömd förmåga att prestera på hög nivå redan vid aktuellt OS.
2.3) Undantagskriterier:
I särskilda fall kan undantag göras från grundkriteriet. En förutsättning för ett eventuellt
undantag är att den aktive klarat de internationella kval- eller kvoteringskriterierna.
Ansökan om undantag kan göras av sportsligt ansvariga i aktuellt OSF tillsammans med
sportsligt ansvariga på SOK, förutsatt att de finner detta väl motiverat av något av följande
skäl:
- Om aktuella resultat för grundkriteriet saknas men bedömningen är att den aktives
aktuella nivå ändå kan anses motsvara grundkriteriet.
- Om en idrott inte har med någon deltagare i OS-truppen och bedömningen är att
deltagande av en aktiv särskilt skulle gynna aktuell idrott. Definiering av idrotter görs i
uttagningsdokumentet inför varje OS.
Beslut om eventuella undantag tas av SOK:s styrelse eller av styrelsen utsedd grupp.

3) Kriterier för uttagning av aktiva – lag
3.1) Lagkriteriet för lagbollspel och övriga lagenheter: Lag tas ut till OS om resultat uppnåtts
så att laget bedöms kunna konkurrera om minst tolfte platsen på OS. Lagkriteriet skall
uppnås i högsta internationella konkurrens.
3.2) Aktiv som har uttagits som deltagare i lagenhet får efter tillstyrkande av de sportsligt
ansvariga i OSF och SOK delta i individuell OS-tävling om detta anses kunna förbättra
prestationen för lagtävlingen.

4. Kriterier för uttagning av ledare
SOK tar ut ledare i behövligt antal efter förslag från OSF och inom ramen för IOK:s
bestämmelser och tillgängliga möjligheter. Tränare och specialister nära de aktiva ska
prioriteras.

Partners

Huvudsponsorer, logotyper