NYHETER FRÅN GAMLA SOK.se

2013-06-05

Vinter-OS i Stockholm?

SOK, RF och SHIF inbjuder alla idrottsförbund till samråd om ett eventuellt vinter-OS i Stockholm 2022 med alpina grenar i Åre.
Läs hela inbjudan här.
 
Stockholm 4 juni 2013
 
 
Till
Samtliga SF
 
Inbjudan till samråd:
Förutsättningarna för vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2022.
RS och styrelserna för SHIF/SPK och SOK bjuder in samtliga SF (två personer per SF) till ett samråd för att förutsättningslöst pröva möjligheterna för ett vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2022.
När vi för frågan på tal möter vi både nyfiket intresse och tvekan inför vad det skulle kosta. Vi gör oss inga falska förhoppningar om statliga garantier. Först måste det visas att ekonomin är försvarbar och det måste gå att samla ett brett folkligt stöd. Läget inför 2022 är unikt och bör få en ordentlig prövning.

Det finns en dröm om ett OS för att inspirera, locka fler till idrott och ett aktivt liv, om att få nya möjligheter att utveckla idrotten. Men också för att visa oss själva och omvärlden att vi vågar investera i framtiden, att vi har ett positivt utvecklingsklimat och att vi har kapaciteten för att stolt kunna bjuda in världen.
Det finns förstås en oro för vad ett OS skulle kosta och om Sverige är tillräckligt stort. Kostnaderna för vinter-OS i Sotji skrämmer. Men behovet av investeringar beror på vad som redan finns på plats.
Vi menar att det är dags att på allvar pröva en idé som bygger på den kapacitet som redan finns och minimerar behovet av extra investeringar - vinter-OS och Paralympics i Stockholm. Vår bild är att Stockholm skulle vara en fullvärdig och attraktiv kandidat. Mycket talar för att en sådan kandidatur kan bli framgångsrik.
Ett vinter-OS i Stockholm skulle göra det möjligt att visa upp vinteridrott för hela världen mitt i en dynamisk huvudstad. Slottssprinten och Hammarbybacken tar redan idag vintersport ända in i stadsmiljön i Stockholm. De nya stora arenorna blir ett exempel på att det mesta redan finns på plats.   
Förutsättningarna finns Det är idag möjligt, även den mildaste vinter, att arrangera alla idrotter i vinter-OS och Paralympics i Stockholm. Men de alpina fartgrenarna kan bara Åre klara av. 
Internationella Olympiska Kommittén accepterar idag en sådan uppdelning och t o m att man går över gränsen till ett annat land om det behövs för att komma åt bergen.
Efter OS i Sotji med sin gigantiska investeringsbudget behöver den olympiska rörelsen ett vinter OS som är ansvarsfullt när det gäller kostnader. Ett exempel som pekar mot nya lösningar, lägre kostnader men med hög kvalitet och närhet. Och där OS lämnar ett arv för framtiden med ökade möjligheter till vinteridrott i och nära stadsmiljöer med mycket människor. 
Ett vinter-OS i Stockholm skulle bygga på befintlig infrastruktur, befintliga anläggningar och Stockholms rika utbud av hotell-, konferens- och mötesplatser. Flygplatskapaciteten och järnvägsförbindelserna finns redan.
En ansökan måste kunna samla Sverige som nation, alla delar av landet och alla generationer. Ett OS förutsätter att vi kopplar ihop resurser oavsett var de finns. Näringslivet kommer att involveras och föreningslivet mobiliseras. Ett OS ska ge nya resurser och inte förbruka det som behövs för andra behov.    En ansökan skulle bygga på: 

1. Ekonomiskt ansvarstagande - manifesteras i att en betydande del av de investeringar som spelen förutsätter redan är gjorda eller är beslutade - nya arenor, infrastruktur och boende. Men kostnadsmedvetenhet och smarta lösningar ska också genomsyra alla delar av projektet

2. Hållbarhet - ska prägla både investeringarna, som ska ge långsiktig nytta i regionen eller återanvändas på andra platser, och genomförandet med miljöanpassade transporter och boende. 

3. Öppenhet - och respekt ska vara bärande både för hur vi driver projektet och genomför Spelen. Ett samlande engagemang över grupptillhörigheter och geografiska avstånd, med sidoevenemang som skapar mervärden för ungdom, folkhälsa och innovationskraft. 

Tidplanen
Ska Stockholm, tillsammans med Åre, ansöka om att få arrangera spelen 2022 måste SOK lämna in stadens namn senast den 14 november 2013 till den Internationella Olympiska Kommittén, IOK. I mars 2014 ska den första ansökan lämnas in och IOK väljer ut finalstäderna i juli 2014. En fullständig ansökan med garantier ska lämnas in i januari 2015 och i juli 2015 fattar IOK sitt beslut.
 
Ekonomin Det måste finnas en tydlighet och öppenhet om kostnader, investeringsvolym och finansiering för ett beslut om en ansökan. Bara om allmänheten tycker projektet är rimligt och fattbart förtjänar det stöd. 
Kostnader och investeringar kan delas upp i tre huvudsakliga poster:   

1. Genomförandebudget — direkta kostnader för att genomföra spelen såsom arbetskraft, planering, anpassning och drift av anläggningar, genomförande av tävlingar, transporter, kost och logi för trupper och funktionärer. De senaste spelen och i planerna för vinter-OS 2018 handlar det om storleksordningen 10 mdkr. Målet är att kostnaderna ska kunna täckas av bidrag från IOK:s rättigheter och internationella sponsorer, biljettintäkter, nationella kommersiella program mm, men erfarenheterna visar att värdlandet kan behöva stå för upp till 10 procent av dessa kostnader. 

2. Infrastruktur — investeringar i nybyggnation och upprustning av arenor, bostäder och annan infrastruktur. Utgångspunkten är att investeringarna ska ha en vettig efteranvändning som motiverar en långsiktig finansiering. Ett vinter-OS i Stockholm skulle bygga på befintlig infrastruktur och befintliga anläggningar men det finns ett betydande investeringsbehov.  I Stockholms fall handlar det främst om en OS-by för aktiva och ledare.  Merkostnaden för OS-anpassning och om dessa bostäder kan användas efter OS, exempelvis som studentbostäder, blir avgörande. Investeringen kan uppgå till 2-3 mdkr i dagens penningvärde. En OS-by behövs även i Åre.
Slalombackar behöver anpassas, hoppbackar behöver byggas (för att sedan sannolikt monteras ner och flyttas) och andra anläggningar för exempelvis ishockey, curling och skidskytte behöver anpassas. Längdskidor och skidskytte kan äga rum i Stockholm eller i de omedelbara omgivningarna. Det är rimligt att kostnaderna för dessa delar uppgår till 1-2 mdkr.

3. Säkerhet — säkerhetskostnaden är svårast att bedöma och skiftar stort mellan olika spel. Den blir beroende av möjligheten att engagera frivilliga organisationer och volontärer, men avgörande blir förstås det aktuella säkerhetsläget. 

En första bedömning visar på en tänkbar totalkostnad på 15-20 mdkr, varav 10 mdkr täcks av intäkter i genomförandebudgeten. Av de återstående 5-10 mdkr är ungefär hälften investeringar med långsiktig nytta. En statlig garanti är en förutsättning för ansökan.
Detta måste naturligtvis ställas mot andra angelägna samhällsmål. Samtidigt måste Sverige som en ekonomiskt framgångsrik nation ställa sig frågan om hur vi genom ett stort evenemang ytterligare kan stärka innovationskraften och vår attraktivitet som dynamisk och lockande miljö.
Fördel Sverige Sverigebilden, som vi vill att den uppfattas, är den av ett öppet samhälle som konkurrenskraftigt agerar globalt, som med framgång sanerat statsfinanser och hanterat bankkriser. Och som lyckats göra det med en bibehållen välfärd och ett miljömässigt ansvarstagande. 
En kandidatur om vinter-OS och Paralympics i Sverige skulle kunna fördjupa och bredda den bilden. Den skulle också ge möjligheten att lyfta fram andra värden i dagens Sverige som svensk natur, tekniskt kunnande, hållbart boende, design eller matkultur.
 
Har lärdomarna av tidigare OS-kampanjer och av hur OS utvecklats de senaste åren gjort att Sverige nu kan ge precis rätt erbjudande?  Har utvecklingen i Stockholmsregionen gjort att vi har precis rätt förutsättningar för ett OS i rätt skala — ett vinter-OS? Ett vinter-OS i Stockholms stadslandskap, i samspel med den exklusiva vintermiljön i Jämtland, ger nya möjligheter. Nya tekniska grepp ger vinteridrotten en plats närmare städerna och längre söderut. Fler kan bli aktiva, fler som kommer att vilja pröva de fantastiska möjligheterna i vår fjällvärld.
Flera av de städer och länder som talat om att söka vinter-OS 2022 är inte längre aktuella, som USA och Schweiz, och Tyskland tvekar om man ska försöka igen med München. I dagsläget är Oslo en konkurrent och ett bud från Ukraina, Polen och Tjeckien, i samverkan eller separat, diskuteras. 
Det kan vara en unik möjlighet vi har framför oss med ett nytt spännande koncept. Därför vill vi studera förutsättningarna för ett vinter-OS i Stockholm.
Vi har tiden fram till november på oss. Det är möjligt att idén inte håller. Men då har vi i alla fall vågat pröva möjligheten och redan det skickar en viktig signal.
 

Stefan Lindeberg  
Ordförande SOK                                
                                        
Anna-Stina Nordmark Nilsson 
Ordförande SHIF/SPK  

Karin Mattsson Weijber
Ordförande RF

Relaterade sidor